10Maj2021

NoviTravnik.info

Vi ste ovdje: Naslovnica NT Vijesti U Novom Travniku počinje uklanjanje insekta – leptira žutotrbe

U Novom Travniku počinje uklanjanje insekta – leptira žutotrbe

U protekloj godini kao posljedica prekomjerne pojave štetnih biotskih agenasa (potkornjaka i žutotrbe) i negativnog djelovanja abiotskih agenasa (olujnih vjetrova i snijega) u 2014. godini u šumama  Srednjobosanskog kantona pričinjene su štete u iznosu od preko 3.930.000,00 KM, od toga samo  od žutotrbe preko 1.520.000,00 KM.

Na osnovu Plana zaštite šuma od štetnih agenasa na području SBK koji je za Vladu pripremio Stručno radno tijelo od predstavnika institucija SBK i Šumarskog fakulteta iz Sarejeva, naći će se na narednoj sjednici Vlade SBK.
Kao posljedica djelovanja štetnog insekta – leptira žutotrbe u lišćarskim sastojinama šuma Srednjobosanskog kantona, a naročito na vrsti drveta hrast kitnjak (Quercus petraea), uočeno je i evidentirano značajnije prisustvo štetnog insekta žutotrbe u stadiju razvoja gusjenice koje se hrane listovima drveća i uslijed prenamnoženja pojava je imala za posljedicu potpunu ili djelimičnu defolijaciju-golobrst dubećih lišćarskih stabala i/ili pojedinih šumskih sastojina u cjelosti.

S tim u vezi od strane nadležnih šumarskih službi Srednjobosanskog kantona, te na osnovu izvještajnih podataka drugih lica i institucija evidentirani su, snimljeni i procijenjeni osnovni elementi i parametri nastalih pojava biljnih bolesti.
Tako je negativno djelovanje sa različitim intenzitetima napada ovog štetnika u 2014. godini procijenjeno na površini od 1.642 ha (državne šume 1.285 ha i privatne šume 357 ha), a od toga na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 353 ha, Donji Vakuf 4 ha, Travnik 163 ha, Novi Travnik 501 ha, Kiseljak 171 ha i Kreševo 450 ha. Sa aspekta količine zaražene i oštećene drvne mase u 2014. godini procijenjena je količina od 136.472 m3 (državne šume 96.649 m3 i privatne šume 39.823 m3), a stanje po općinama je slijedeće: Gornji Vakuf-Uskoplje 38.978 m3, Donji Vakuf 845 m3, Travnik 400 m3, Novi Travnik 57.050 m3, Kiseljak 14.199 m3 i Kreševo 25.000 m3.

Kako se na određenim lokalitetima radi o masovnim pojavama i negativnom djelovanju ovog štetnika na isto ukazuju i lokalne zajednice sa zahtjevom za poduzimanje svih raspoloživih mjera na zaštiti.
Na području Novog Travnika uz općine Kreševo, Kiseljak i Travnik iskazana je najveća ugroženost šuma od žutotrbe, gdje je evidentirano prošle godine i određen broj slučajeva „napada“ na stanovništvo. Stručno radno tijelo je za 22. april ove godine zakazalo pokaznu vježbu uklanjanja štetnog insekta – leptira žutotrbe sa najugroženijih stabala pomoću teleskopskih makaza, a u tome učestvuje i prof. Dr. Osman Mujezinović, najistaknutiji stručnjak iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini.
Kako je istakao prof. Mujezinović na pojedinim stablima ima i po nekoliko desetina gnijezda ovog insekta, a u svakom gnijezdu ima od 300 do 1000 larvi koje se u narednih tri mjeseca mogu pretvoriti u leptirove, koji razmnožavanjem mogu proširiti i ugroziti šume i napadati stanovništvo sa nesagledivim posljedicama. Stoga smatra da je najefikasniji način uklanjanje i uništavanje ovih gnijezda na terenu.

Izaziva osip i svrbež

Žutotrba (Euproctis chrysorrhoea) vrsta je leptira čija gusjenica naraste do četiri centimetra. Zavisno od vremenskih prilika, roji se u prvoj polovini juna, a izlegle gusjenice prezimljavaju u vrhovima grana pa uništavanje lista nastavljaju s ranim proljećem. Na koži ljudi i životinja njihove otrovne dlačice izazivaju reakcije u obliku osipa i jakog svrbeža.
Tekst: Kemal Balihodžić/NoviTravnik.info